Fujitsu original

102,00

Fujitsu DL2400 - 5800 crni ribon

142,00

Fujitsu DL3700/3800 crni ribon PREMIUM

72,00

Fujitsu ribon crni DL3700/3800/9300/9400/7400 STANDARD

270,00

Fujitsu ribon crni DL7600 SDM9

124,00

Fujitsu ribon crni DL74/37/38

65,00

Fujitsu ribon crni DL37/38/93/94 subribon za punjenje